120 chronisch zieken voeren actie in het Parlement


De Vlaamse Pijnliga laat dit dossier niet los


Woensdag 5 november 2003 voerde Ziekenzorg CM en de Vlaamse Pijnliga actie in het federaal parlement. Een delegatie van 120 chronisch zieke mensen en pjjnpatiënten had een overleg met een parlementaire delegatie over het dossier inkomen en meerkost. De overgrote meerderheid van de leden van de commissie van sociale zaken was aanwezig. Ook de minister van sociale zaken, de heer Rudy Demotte, was uitgenodigd maar gaf forfait
Ziekenzorg CM voert al verschillende jaren actie rond het dossier inkomen. Wellicht herinnert men zich nog de zandzakjes van de actie '5 voor 12'. We bezochten toen alle parlementairen van de democratisch partijen en vroegen hen zich te engageren om onze eisen bespreekbaar te maken in hun partij. We gingen langs op de partijcongressen van Agalev, Cd&V, SPA-SPIRIT en VLD naar aanleiding van de verkiezingen in het voorjaar. We stuurden in mei een rekenmachientje naar de verkozen parlementairen, zodat ze konden uitrekenen met hoeveel een chronisch zieke persoon in de maand moet toekomen.
Deze Ziekenzorgacties leidden tot een verhoging van de invaliditeitsuitkering voor alleenstaande invaliden van 45% naar 50%. Eén eis van onze drie prioritaire eisen werd gerealiseerd.
(K)ramp
Omdat er nog steeds twee van onze eisen op tafel liggen hebben we dit dossier tijdens de 'parlementsdag' opnieuw aangekaart. Het wetsvoorstel rond de verhoging van het toegelaten partnerinkomen naar € 791 werd terug onder de aandacht gebracht van de Commissieleden. Tijdens de vorige legislatuur was hieromtrent een politiek akkoord, maar het wetsvoorstel geraakte in de vergeethoek. Ziekenzorg CM verwacht dat dit wetsvoorstel opnieuw wordt ingediend en gestemd wordt. Onze eis rond de verhoging van de minimumuitkering voor alleenstaande invaliden met 10% en voor gezinshoofden met 20% blijven we ook handhaven. In het voorjaar 2003 werden de minimumpensioen verhoogd, wat een goede zaak is! Maar, waar steeds de koppeling gemaakt werd tussen de minimumpensioenen en de minimuminvaliditeitsuitkeringen, werd dit principe niet langer gehandhaafd. Marc Justaert, voorzitter van de Landsbond Van de Christelijke Mutualiteiten pleite dan ook om deze koppeling opnieuw te herstellen.
Naast het dossier inkomen hadden we het hoofdzakelijk over een nieuw dossier over de meerkosten van het chronisch ziek-zijn, 'Uw rekening een (k)ramp'. Dit dossier werd in Vlaanderen met ruim 1.500 chronisch zieke personen besproken. De resultaten van deze besprekingen werden gebundeld. Uit deze bundeling werden volgende 7 beleidspunten geselecteerd.

1. Een betere dekking van de kosten voor geneesmiddelen
• Er wordt een studie opgezet om het voorschrijfgedrag van arts in kaart te brengen.
• Dokters moeten gestimuleerd worden om geneesmiddelen op stofnaam voor te schrijven.
• De verhoging van het remgeldplafond voor geneesmiddelen in grote verpakkingen mag niet langer van toepassing zijn op geneesmiddelen waarvoor een langdurig gebruik noodzakelijk is.
• Er worden middelen voorzien door de overheid, zodat ziekenfondsen de mensen kan informeren over generische geneesmiddelen.
• De prijscontrole op niet-terugbetaalbare geneesmiddelen behouden.
2. Een verdere uitbreiding van de Maximumfactuur met:
• het persoonlijk aandeel na 90 dagen opname in een algemeen en psychiatrisch ziekenhuis.
• de persoonlijke bijdrage voor medisch-verantwoorde en door een arts voorgeschreven of geadviseerde D-medicatie.
• de kosten voor dieet- en sondevoeding, vitaminen en mineralen, indien het gebruik ervan therapeutisch gezien noodzakelijk is voor de betrokken persoon.
• het persoonlijk aandeel voor implantaten, orthesen, orthopedische schoenen, steunzolen, medisch noodzakelijke zalven en therapeutisch verantwoorde verzorgingsproducten.
• de afleveringsmarge voor de ziekenhuisapothekers.
3. Grotere tariefzekerheid ingeval van een ziekenhuisopname en beter leesbare ziekenhuisfacturen.
• Op voorhand gekende vaste tarieven.
• Een basisfactuurmodel voor ziekenhuizen, opgelegd door de overheid.
• Voorafgaandelijke informatie over het al dan niet geconventioneerd zijn van (ziekenhuis)artsen.
• Een verbod op honorariumsupplementen, ook in éénpersoonskamers.
4. Het behoud van het recht op de verhoogde tegemoetkoming ingeval van werkhervatting.
• Een getrapt systeem van behoud van voordelen kan worden uitgewerkt.
5. Een belastingsvermindering voor vervoerskosten en voor de eigen bijdrage voor hulpverlening aan huis.
• Voor chronisch zieke personen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer vragen wij dat zij € 0,15 per km zouden mogen in vermindering brengen.
• Voor chronisch zieke personen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen voor de normale huishoudelijke activiteiten, vraagt Ziekenzorg CM dat zij hun eigen bijdrage voor deze hulp in vermindering kunnen brengen.
6. Een vermindering van de BTW op medische hulpmiddelen
• Ziekenzorg CM dient een wetsvoorstel is om de BTW op hulpmiddelen te verlagen van 21% naar 6%.
7. Een verandering van de regeling voor kinesitherapie.
• Ziekenzorg CM vraagt een betere terugbetaling van de kine, zeker voor die mensen met chronisch lage rugpijn en personen met een whiplashletsel.

Deze beleidspunten werden voorgelegd de parlementairen. Positief was de reactie van alle commissieleden die toezegden onze eisen grondig te zullen bespreken in hun partij. Zeker wat het wetsvoorstel rond het partnerinkomen betreft was er heel wat engagement om dit opnieuw te onderzoeken binnen de verschillende partijen.
Maar, engagement op zich is niet genoeg. Ziekenzorgvoorzitter, Bert Peirsegaele verzekerde de commissieleden dan ook dat Ziekenzorg CM in de toekomst zal blijven ijveren voor de realisatie van deze meer dan gerechtvaardigde eisen, tot deze zullen gerealiseerd zijn.
"Wij laten dit dossier niet los", aldus Bert Peirsegaele.

Annelies Storme