Verhoogde tegemoetkoming en OMNIO-statuut

Mijn financiŽle middelen zijn beperkt. Daarom vallen medische uitgaven me erg zwaar. Kan ik speciale hulp krijgen?

Sommige groepen van mensen krijgen een grotere financiŽle tegemoetkoming in het kader van de verzekering voor medische zorgen. Het gaat over personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Zij kunnen onder andere rekenen op een:

 • verhoogde terugbetaling voor verzorging en geneesmiddelen;
 • een meer voordelige regeling voor de voorschotten en persoonlijke bijdragen die ze bij opname in het ziekenhuis moeten betalen.

Hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT)

 • Weduwen/weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen (dit is de groep die men vroeger de WIGWís noemde en OMNIO), en de werklozen van 50 jaar en ouder die al minstens een jaar volledig werkloos zijn.
  Het inkomen van deze personen moet op 1 mei 2008 lager zijn dan 14.337,94 euro per jaar, verhoogd met 2.654,33 euro per persoon ten laste. (Om het jaarlijks belastbaar gezinsinkomen te bepalen, houdt men rekening met alle belastbare inkomsten waarover het "verhoogde tegemoetkomingsgezin" beschikt en die je moet aangeven aan de belastingen, voor iedere aftrek die deze administratie toekent.)
 • Kinderen die getroffen zijn door een fysieke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % zonder voorwaarde over de hoogte van het inkomen
 • Personen die recht hebben op:
  - een gedeeltelijk of volledig leefloon van het OCMW (Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn)of gelijkwaardige steun ontvangen ofwel gedurende een ononderbroken periode van 3 maanden, ofwel gedurende 6 maanden binnen een referentieperiode van 12 opeenvolgende kalendermaanden
  - het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen
  - ťťn van de uitkeringen voor personen met een handicap, zoals vervangingsinkomen, integratietoelage, uitkeringen voor bejaarden

Deze rechthebbenden moeten aan geen enkele inkomensvoorwaarde voldoen omdat de steun die zij genieten (leefloon, gewaarborgd inkomen voor bejaarden en uitkeringen voor gehandicapten) al is toegekend na een onderzoek van hun inkomsten. Ze moeten hierover dus ook geen verklaring op erewoord meer indienen bij hun ziekenfonds.

 • De echtgenote of samenlevende partner van voornoemde rechthebbenden en de personen die ten laste zijn van die rechthebbenden of hun echtgenoten of samenlevende partners.
 • Personen uit gezinnen met een moeilijke financiŽle situatie die het Omnio-statuut gekregen hebben.

OMNIO is enkel op aanvraag toegekend aan arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, zieken, enz. met een moeilijke financiŽle gezinssituatie.
Het gezin bestaat uit ťťn of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, al dan niet met familieband.

Het is het gezin zoals het was samengesteld en geregistreerd bij het rijksregister op 1 januari van het jaar van de aanvraag.

De inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de toekenning van het Omnio-statuut zijn de bruto belastbare inkomens van het jaar vůůr deze van de aanvraag. De jaarlijkse bruto belastbare inkomens van een alleenstaande of van het gezin moeten, voor het jaar 2007, lager zijn dan 13.543,71 euro (voor de aanvragen ingediend in 2008). Dat bedrag verhoogt met 2.507,30 euro per gezinslid, ander dan de aanvrager. Elk jaar is er een herziening van de gezinssituatie.

Formaliteiten

 • U kunt het omnio-statuut enkel aanvragen via uw mutualiteit. U dient een dossier samen te stellen met een verklaring op erewoord over uw inkomen met daaraan toegevoegd alle financiŽle bewijsstukken (loonbriefjes, fiscale fiches, enz.).
 • De rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming die onderworpen zijn aan de inkomensvoorwaarde moeten een verklaring op erewoord met betrekking tot hun inkomen doen en hun meest recente aanslagbiljet van de belastingen naar hun ziekenfonds opsturen.
 • Gepensioneerden moeten het assignatiestrookje of het rekeninguittreksel van hun bank- of postrekening (of een kopie ervan) met het bedrag van hun pensioen leveren.
 • De volledig werklozen van 50 jaar en ouder moeten een verklaring op erewoord geven en hun meest recente aanslagbiljet toevoegen.  

Duur van de verhoogde tegemoetkoming

Voor weduwen/weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen, en volledig werklozen van 50 jaar en ouder: vanaf de dag waarop je je verklaring op erewoord indient bij je ziekenfonds tot 31 december van het 3e jaar dat erop volgt.

Heb je recht op het leefloon, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of uitkeringen voor gehandicapten: tot 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je dit recht op verhoogde tegemoetkoming verkreeg.

Voor de personen die het OmnioĖstatuut genieten vanaf de eerste dag van het trimester dat volgt op datgene waarin de verklaring op eer wordt ingediend tot 31 december van het jaar dat volgt op dat van de aanvraag.

 Let op: vermelde bedragen zijn aanpasbaar door wetgever(laatste versie)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister (07/2008)