Nieuw opnamedocument bij hospitalisatie

Ziekenhuizen moeten nieuw opnamedocument voorleggen
Sinds 1 september moet het ziekenhuis bij elke opname aan de patiënt het document ‘Kamerkeuze en
financiële voorwaarden’
voorleggen. Hierin staat belangrijke informatie over het kostenplaatje, zoals de
wettelijke oplegkosten, de kamersupplementen, het persoonlijk aandeel in de erelonen en de ereloonsupplementen.
Het document bevat ook een formulier waarop de patiënt zijn tarief- en kamerkeuze aanduidt.
Het bevat:
-belangrijke informatie over het financiële aspect van de opname, meer bepaald over de wettelijke oplegkosten, de kamersupplementen, het persoonlijk aandeel in de erelonen en de ereloonsupplementen;
-een formulier waarop de patiënt zijn tarief- en kamerkeuze aanduidt.

Het opnamedocument is geen bestek. Een exacte berekening van het te factureren bedrag kan niet worden opgemaakt, omdat bepaalde factoren niet te voorzien zijn (bv. precieze aantal ligdagen, mogelijke kosten voor implantaten, extra kosten
ingeval van verwikkelingen).

Verplicht bij elke opname
Inhoud wettelijk bepaald
Tips voor patiënten

Het opnamedocument is verplicht bij elke opname

Zowel bij een opname in een algemeen ziekenhuis, in een psychiatrisch ziekenhuis als bij daghospitalisatie moet het opnamedocument aan de patiënt worden voorgelegd en in tweevoud worden ingevuld. Het ene exemplaar is voor het
ziekenhuis, het andere voor de patiënt.
Bij een spoedopname kan het document worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger of door de patiënt,
zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat.

De inhoud van het opnamedocument is wettelijk bepaald

De inhoud en de opmaak van het opnamedocument zijn wettelijk vastgelegd. Het moet steeds vier pagina’s bevatten,
ingedeeld volgens een vast stramien.
Pagina 1: algemene gegevens
Type hospitalisatie (klassieke hospitalisatie, dagziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis).
Identificatiegegevens ziekenhuis.
Identificatiegegevens patiënt.
Pagina 2: financiële voorwaarden van het ziekenhuis
Verblijfskosten (persoonlijk aandeel in de kosten voor verblijf, kamersupplement en geneesmiddelenforfait per dag).
(Para)medische erelonen (o.m. persoonlijk aandeel in de kosten voor technische prestaties en ereloonsupplementen).
Voorschot. Bij opname in een algemeen ziekenhuis, kan een voorschot worden gevraagd. Het bedrag is afhankelijk
van het statuut van de patiënt en het kamertype dat hij kiest. Per periode van zeven dagen kan een nieuw voorschot worden gevraagd.
De farmaceutische kosten (o.m. voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, implantaten en prothesen) en de kosten
voor diverse leveringen en diensten (o.m. voor telefoon en televisie op de kamer) worden niet ingevuld op het
opnamedocument. Deze bedragen kunnen worden opgevraagd in het ziekenhuis.
Pagina 3: keuzeformulier voor de patiënt
Kamertype en tariefsysteem voor medische prestaties.
Pagina 4: samenvatting van de facturatieregels voor de ereloonsupplementen.


Tips voor patiënten

Informeer u, indien mogelijk, vooraf over de kamer- en ereloonsupplementen en over het statuut van uw arts.
U kunt hiervoor terecht in het ziekenhuis, dat verplicht is om een lijst van de geconventioneerde en de
niet-geconventioneerde artsen ter beschikking te stellen. Informatie over de erelonen en het statuut van de artsen, kunt u ook verkrijgen bij uw ziekenfonds. En uiteraard kunt u ook rechtstreeks aan uw arts vragen of hij ereloonsupplementen aanrekent.
Vraag uw arts of het ziekenhuis naar de kostprijs voor het materiaal (bv. implantaten, prothesen) en de diensten
(bv. telefoon en televisie op de kamer) die niet op het opnamedocument vermeld staan en gedeeltelijk of volledig
te uwen laste zijn. Deze kosten kunnen immers hoog oplopen. Niet-medische diensten, zoals telefoon en televisie
op de kamer, mogen enkel worden aangerekend indien u ze uitdrukkelijk vroeg.
Het opnamedocument is bindend. Lees het dan ook steeds grondig na vooraleer het te ondertekenen.
Bewaar zorgvuldig uw exemplaar van het opnamedocument. Het kan nuttig zijn bij betwisting van de factuur.
Controleer steeds grondig de ziekenhuisfactuur. Wacht met betalen indien zaken onduidelijk zijn of sommige
bedragen te hoog lijken. Vraag eerst om verduidelijking aan de dienst boekhouding van het ziekenhuis of aan de CM-consulent.
Bron: CM
08/2006