Het Europees Pijnnetwerk

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht

Niet de verschillen, wel de overeenkomsten binden ons

Maandag 6 december 2004 werd het Europees Pijnnetwerk (EPN)voorgesteld op een persconferentie in Den Haag. Patiëntenverenigingen uit Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal, Israël en België maken deel uit van dit netwerk. Het netwerk werd opgestart in 2003 en de Vlaamse Pijnliga vertegenwoordigt van bij de start Vlaanderen.
Het Europese pijnnetwerk verenigt patiëntenverenigingen uit heel Europa, met als gemeenschappelijk streefdoel het uitschakelen of verminderen van die externe factoren. De missie van het Europees Pijnnetwerk luidt dan ook: 'vertegenwoordigen en actief ondersteunen van mensen met pijn, de maatschappij bewust maken van hun behoeften en streven naar een verbetering van hun levenskwaliteit'.
Deze missie vertaalt zich in 12 doelstellingen:
1. Optreden voor mensen met pijn in Europa
2. De toegang tot, en beschikbaarheid van gepaste behandelingen en voorzieningen voor het bestrijden van acute en chronische pijn bevorderen
3. Het algemene inzicht bevorderen dat chronische pijn een volwaardige ziekte is en als zodanig behandeld zou moeten worden,
4. Het enorm groot aantal mensen in Europa die chronisch pijn lijden betrekken bij de initiatieven van het netwerk
5. De communicatie tussen de leden aanmoedigen en vergemakkelijken, door hen ertoe aan te zetten inzichten en ervaringen uit te wisselen over de beste manier om de noden van mensen met pijn bekend te maken op nationaal en pan-Europees niveau
6. Mensen met pijn vertegenwoordigen bij de pan-Europese besluitvormers, in het bijzonder de Europese Commissie, het Europese Parlement en het Europese Patiëntenforum
7. Speciale campagnes opzetten om gerichte politieke en media-aandacht te vragen voor het probleem van pijn en mensen die met pijn door het leven gaan. Deze campagnes zouden, waar aangewezen, bestaande initiatieven moeten ondersteunen en erop afgestemd worden
8. De nood aan opleiding en vorming propageren van mensen die werkzaam zijn in de gezondheids- en welzijnssector en verantwoordelijk zijn voor de preventie, behandeling en bestrijding van acute en chronische pijn, en het delen van de beste praktijken
9. Werken aan gelijke toegang tot kwaliteitsvolle behandeling en bestrijding van acute en chronische pijn
10. Het onderzoek en de ontwikkeling van kennis op het vlak van pijnbehandeling aanmoedigen en ondersteunen, en instaan voor de verspreiding van de resultaten;
11. De samenwerking met andere nationale en internationale organisaties bevorderen, zoals EFIC, de Wereldgezondheidsorganisatie, het bedrijfsleven en andere relevante overheids-, medische, wetenschappelijke en patiëntenorganisaties met dezelfde of gelijkaardige doelstellingen.
12. De uitwerking van initiatieven aanmoedigen die mensen met pijn in staat stellen zo goed mogelijk te blijven werken en opleidingen te volgen

Structuur

Na de kennismaking in 2003 werd een structuur opgezet om deze doelstellingen te realiseren. Het netwerk bestaat uit een raad van vertegenwoordigers van verenigingen uit Europese landen. Deze verenigingen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
1. zonder winstgevend doel, als zodanig geregistreerd zijn in hun eigen land,
2. met als voornaamste doel de ondersteuning en verzorging van mensen met pijn en hun verzorgers,
3. bereid zijn samen te werken met andere organisaties binnen het kader van het netwerk van pijnpatiënten,
4. onafhankelijk zijn van regeringen, politieke partijen en economische drukkingsgroepen
5. actief zijn in de vrijwilligerssector.
Momenteel zijn er nog maar een aantal verenigingen uit een enkele Europese landen lid van het netwerk. Het is uiteraard de bedoeling dat dit aantal uitbreidt, liefst tot een vertegenwoordiger uit elk Europees land.
Uit deze raad werd een comité verkozen. Dit comité bestaat uit de vertegenwoordigers van Zweden, Ierland, Duitsland, Nederland, Israël en ook van Vlaanderen, de Vlaamse Pijnliga. Dit comité is gekozen om de dagelijkse organisatie en de uitvoering van de beslissingen, genomen door de raad, op te volgen
De resultaten van de enquête "Pijn in Europa", rond de impact en de gangbaarheid van chronische pijn in Europa, vormde de motivatie voor het oprichten van het Europese pijnnetwerk. Maar wat ons werkelijk verenigt en waar wij aan willen en kunnen werken, is het inzicht in onze gemeenschappelijke uitdagingen, hindernissen en doelstellingen.

Symptoom

"Niet de verschillen, wel de overeenkomsten tussen de verschillende Europese Pijnliga's binden ons, zei Frances Whelan van de Ierse Pijnliga.
Mevrouw Whelan slaat de nagel op de kop. Dit was en is het gevoel van alle deelnemers aan de conferentie in Den Haag.
Pijn wordt in de meeste landen niet als een aparte specialiteit erkend, maar als een symptoom van. Multidisciplinaire pijncentra werken overal met wachtlijsten en krijgen onvoldoende erkenning van de overheid. Over pijn en de behandeling van pijn wordt er in de artsenopleidingen weinig gesproken.
Om hieraan iets te doen, slaan we de handen in elkaar. Het Europees Pijnnetwerk richt zich voornamelijk naar de Europese parlementsleden. Door goede praktijken in bepaalde landen voor te stellen, krijgen parlementsleden uit andere landen misschien ideeën om in hun land te realiseren. Momenteel is er te veel een gebrek aan politiek wil. Het netwerk richt zich ook naar de media, omdat we pijn een gekend probleem willen maken, want pijn is een lage prioriteit in veel landen.

Om deze boodschap te verspreiden werden een Manifest en een Europese Kaart van Pijn opgemaakt. Deze werden uitgedeeld op de lancering op 6 december 2004.
De belangen van de Vlamingen met chronische pijn worden doorheen Europa verdedigd!

Bron: Vlaamse Pijnliga: Prikkel 01/2007